Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII P 305/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2016 roku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Irena Grymuza

Protokolant:

Joanna Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2016 roku w L.

sprawy z powództwa S. M.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o ustalenie wypadku przy pracy

I.  ustala, że zdarzenie z dnia 8 listopada 2013 r. stanowiło wypadek przy pracy;

II.  zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz powódki S. M. kwotę 120 (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie) kwotę 2044 zł (dwa tysiące czterdzieści cztery złote) tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu oraz kwotę 544,44 zł (pięćset czterdzieści cztery złote 44/100) tytułem nieuiszczonych wydatków.