Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII P 564/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2016 roku

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Zawiślak

Protokolant: st. sekr. Karolina Dąbska - Zabor

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku w L. na rozprawie

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o ustalenie wypadku przy pracy

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od A. B. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  oddala wniosek powoda o zasądzenie kosztów;

IV.  przejmuje na rachunek Skarbu Państwa brakującą opłatę sądową od pozwu, od uiszczenia której powód był zwolniony z mocy ustawy oraz poniesione w sprawie wydatki.