Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 129/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Lewicka

Protokolant: stażysta Kamila Łuczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2016 r w Ł.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o zapłatę 75.929,03 złotych

1)  zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę 75.929,03 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i trzy grosze) wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od dnia 5 listopada 2014 roku do dnia zapłaty z tym zastrzeżeniem, że po dniu 1 stycznia 2016 roku odsetki te nie mogą przekroczyć w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetek ustawowych maksymalnych);

2)  zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę 7.730,26 (siedem tysięcy siedemset trzydzieści i 26/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.