Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 274/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. K.

przeciwko L. S. C. de S. y (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt III C 958/11

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od L. S. C. de S. y (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w M. na rzecz D. K. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.