Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt X GC 157/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...) dnia 28 lipca 2016r.

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Kubasik

Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Ruda

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko M. O.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1. pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego, IX Wydziału Gospodarczego w L. z dnia 30 czerwca 2015 r. (sgn. IX GC 134/12), zasądzającego od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz M. O. kwotę 118.706,52 zł (sto osiemnaście tysięcy siedemset sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami od dnia 30 maja 2010 r. do dnia zapłaty, w tym 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z rygorem natychmiastowej wykonalności, lecz nieobjęte powództwem, gdyż wyegzekwowane w dniu 23 lipca 2015 r., który to wyrok co do pozostałej należności głównej w kwocie 68.706.52 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) wraz z ww. odsetkami i co do ww. odsetek od wyegzekwowanych już 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w kwocie 32.021 zł (trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych) został postanowieniem tego Sądu Okręgowego z dnia 21 sierpnia 2015 r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności,

2. zasądza od pozwanego M. O. na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 8.644zł (osiem tysięcy sześćset czterdzieści złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.