Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1094/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C.

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Izabela Brudnicka

Protokolant: Monika Cholewa

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2015 roku w W. na rozprawie

sprawy z powództwa L. K.

przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w W. i Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Apelacyjnego w W.

o zapłatę

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powoda L. K. solidarnie na rzecz pozwanych Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego w W. i Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. kwotę 1.200,00 zł (tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III. nieuiszczoną opłatę sądową od pozwu przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.