Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 614/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Sławomir Zieliński

Sędziowie : SO Bogdan Jachowicz

SO Radosław Olewczyński (ref.)

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. (...) w S.

przeciwko J. J. i J. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 8 stycznia 2016 r. wydanego w sprawie I C 760/14

oddala apelację.