Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1071/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 września 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca SSO Barbara Kempa

Protokolant stażysta Karolina Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku L. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w W.

o prawo do emerytury

na skutek odwołania L. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W.

z dnia 05 listopada 2015 roku

znak (...)

oraz od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W.

z dnia 20 kwietnia 2016 roku

znak (...)

1.  umarza postępowanie objęte decyzją z dnia 05 listopada 2015 roku;

2.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 20 kwietnia 2016 roku i przyznaje L. D. prawo do emerytury od dnia 08 sierpnia 2015 roku;

3.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. na rzecz L. D. kwotę 180 ( sto osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.