Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1281/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Szydlarska

Protokolant:

sekr. sądowy Martyna Zgódka

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2016 r. w Mińsku Mazowieckim na rozprawie

sprawy z powództwa E. A.

przeciwko (...) S.A. w Ł.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powódki E. A. kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy) z odsetkami ustawowymi od za opóźnienie od dnia 28 sierpnia 2013r. do dnia zapłaty;

2.  w pozostałej części oddala powództwo;

3.  zasądza od pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powódki E. A. kwotę 1764,41 zł (tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery, 41/00) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  zasądza od powódki E. A. na rzecz Skarbu Państwa (płatne kasa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim) kwotę 995.27 zł ( dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 27/100) tytułem zwrotu kosztów sądowych wyłożonych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa;

5.  zasądza od pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz Skarbu Państwa (płatne kasa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim) kwotę 2690,90 zł (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 90/100) tytułem zwrotu kosztów sądowych wyłożonych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa.