Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 861/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Iwona Godlewska

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 roku na posiedzeniu niejawnym, w Łodzi

sprawy z powództwa (...) Spółki jawnej z siedzibą w K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 10 czerwca 2016 roku,

sygn. akt V GC 499/16

I. prostuje niedokładność pisarską w zaskarżonym wyroku w ten sposób, że
rozstrzygnięcie zawarte w punktach 1, 2, 3 wyroku poprzedza stwierdzeniem

„uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Rejonowy
w Kaliszu w dniu 29 lutego 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt V GNc 629/16 w części dotyczącej kwoty 1000 zł (tysiąc złotych) i odsetek ustawowych od tej kwoty oraz kosztów procesu i orzeka:”;

II. oddala apelację.