Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1573/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2016r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Ewa Steckiewicz- Ochocka

Protokolant Katarzyna Loska

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. G.

przeciwko Gminie Miastu Z., Miejskiemu Przedsiębiorstwu (...) sp.z o.o. z siedzibą w Z.

o zapłatę

1.  zasądza solidarnie od Gminy Miasta Z., Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w Z. kwotę 35.701zł(trzydzieści pięć tysięcy siedemset jeden złotych) z ustawowymi odsetkami w stosunku do: Gminy Z. od dnia 2 grudnia 2014r. i od Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w Z. od dnia 28 marca 2015r.;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od J. G. na rzecz Gminy Miasta Z., Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w Z. kwoty po 216 zł(dwieście szesnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi solidarnie od Gminy Miasta Z., Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w Z. kwotę 2.120zł(dwa tysiące sto dwadzieścia złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

5.  ściąga z zasądzonego w punkcie 1 wyroku na rzecz J. G. roszczenia na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 2.698 zł(dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

6.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz r.pr.W. S. kwotę 4.428zł(cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem)złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu.