Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 129/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Karol Kotyński

Sędzia SO Zofia Falkowska

Protokolant: stażysta Krzysztof Węgrzyn

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa Z. D.

przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W.

o odszkodowanie

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie IV Wydziału Pracy

z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie sygn. akt IV P 26/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. na rzecz Z. D. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

SSO Zofia Falkowska SSO Monika Pawłowska-Radzimierska SSO Karol Kotyński