Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 3498/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2016r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w W. II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Truszkowski

Protokolant: Anna Magdalena Konopa

po rozpoznaniu na rozprawie w W.

w dniu 4.11.2016r.

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W.

przeciwko (...) sp. z o.o. w W.

o zapłatę 12273 złotych

I.  Oddala powództwo.

II.  Zasądza od (...) sp. z o.o. w W. na rzecz (...) sp. z o.o. w W. (...) (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych kosztów procesu, w tym 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.