Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 850/16

POSTANOWIENIE
z dnia 30 maja 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Rakowska


po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 30 maja 2016 r. w Warszawie
odwołania z dnia 20 maja 2016 r. wniesionego przez wykonawcę J. S. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„NIVA-BIS” J. S. z siedzibą w miejscowości Żerniki 35,
28-305 Sobków w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad – Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy J. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatne
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NIVA-BIS” J. S. z siedzibą
w miejscowości Żerniki 35, 28-305 Sobków kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej równowartość wpisu uiszczonego przez wykonawcę
J. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatne Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „NIVA-BIS” J. S. z siedzibą
w miejscowości Żerniki 35, 28-305 Sobków

Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.

Przewodniczący: ……….………

Sygn. akt: KIO 850/16
U z a s a d n i e n i e

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Kielcach, zwana dalej
„zamawiającym”, działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, prowadzi, w
trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Utrzymanie
zieleni oraz utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie
GDDKiA Rejon w Busku – Zdroju”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2016 r., nr 2016/S 061-104879.
W dniu 20 maja 2016 r. (pismem z dnia 14 maja 2016 r.) wykonawca J. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „NIVA-BIS” J. S. z siedzibą w miejscowości Żerniki, zwany dalej „odwołującym”,
wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (wpływ pisma do zamawiającego w
dniu 17 maja 2016 r.) wobec czynności zamawiającego w postaci wyboru najkorzystniejszej
oferty, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 24 ust.2 pkt 4 w zw. z art.22 ust.1 pkt 3
ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Koparko-
Ładowarką Transport Drogowy M. P. z siedzibą w miejscowości Badrzychowice pomimo
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia statuowanych rozdziałem 7 ust.2 pkt 2 SIWZ.
Jednocześnie odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania nakazanie
zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
2. wykluczenia wykonawcy M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy M. P. z siedzibą w miejscowości
Badrzychowice,
3. dokonania wyboru oferty odwołującego,
4. obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego i w szczególności
zaliczenie w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwoty 15.000,00 zł
uiszczonej przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania,
5. zobowiązanie zamawiającego do przedłożenia dokumentacji przedmiotowego
postępowania i przeprowadzenie dowodu z dokumentów zalegających w aktach ww.
postępowania.

Przedmiotowe odwołanie podpisał J. S. - właściciel, ujawniony w załączonym do
odwołania odpisie z CEIDG.
Zamawiający w dniu 24 maja 2016 r. (pismem z tej samej daty) oświadczył, iż
uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.
Mając na uwadze powyższe Izba zważyła, co następuje:
Art. 186 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że „Izba umarza postępowanie jeżeli uczestnik
postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,
nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
przez zamawiającego (…)”.
Do postępowania odwoławczego - jak wynika z akt postępowania – po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.
Tym samym stwierdzić należy, iż na skutek uwzględnienia w całości zarzutów
podniesionych w odwołaniu Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
postępowania zgodnie z przepisem art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż koszty
te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 ust. 2 ustawy Pzp, orzekając
jednocześnie o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez odwołującego na
rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.


Przewodniczący: ……….………