Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 641/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Anna Lisowska

Protokolant:

stażysta Judyta Masłowska

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Piszu

sprawy z powództwa A. B., Ł. B.

przeciwko Bankowi (...) S.A. w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

o r z e k a :

I.  Powództwo oddala.

II.  Zasądza od powodów A. B. i Ł. B. solidarnie na rzecz pozwanego Banku (...) S.A w W. kwotę 1 217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)