Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 896/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2017r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Ewa Steckiewicz- Ochocka

Protokolant Katarzyna Loska

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. N.

przeciwko (...)z siedzibą w P.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) z siedzibą w P. na rzecz D. N. kwotę 45.000zł(czterdzieści pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 8 lipca 2014r. tytułem zadośćuczynienia, kwotę 2.929,09zł(dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć i 09/100 złotych)tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi od dnia 8 lipca 2014r., odsetki ustawowe od kwoty 9.756,73zł za okres od dnia 8 lipca 2014r. do dnia 21 lipca 2014r. oraz kwotę 3.913zł(trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych)tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 9.756,73zł(dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć i 73/100 złotych);

4.  nakazuje pobrać od (...) z siedzibą w P. na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.411,10zł(jeden tysiąc czterysta jedenaście i 10/100 złotych) tytułem należnych kosztów sądowych ;

5.  nakazuje pobrać od D. N. na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 759,83zł(siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 83/100 złotych) tytułem należnych kosztów sądowych.