Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVI C 2774/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2017 roku

Sąd Rejonowy dla W. M.w W. XVI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Kozłowski

Protokolant: Iwona Serwicka

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 roku w W. na rozprawie sprawy

z powództwa S. P.

przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. P. kwotę 6 240 (sześć tysięcy dwieście czterdzieści) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. P. kwotę 2.667 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie w tym kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

3.  nakazuje zwrócić powodowi S. P. z sum Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla W. M.w W. kwotę 62 (sześćdziesiąt dwa) złote tytułem nadpłaconej opłaty od pozwu.