Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 937/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Joanna Kurek

Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Krzewińska

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 roku w Białogardzie

na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w G.

przeciwko A. S.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda B. (...) w G. na rzecz pozwanej A. S. kwotę 4.817,00 zł (czterech tysięcy ośmiuset siedemnastu złotych 00/10) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.