Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 968/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Kurek

Protokolant: sekr. sąd. Emilia Jankowska

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 roku na rozprawie sprawy

z powództwa B. (...) w G.

przeciwko J. K.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda B. (...)w G. na rzecz pozwanego J. K. kwotę 1.217,00 zł (tysiąca dwustu siedemnastu złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.