Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1515/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie : SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk, SR Joanna Szczygielska

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r.

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. P.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

sygnatura akt III C 833/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala powództwo i zasądza od K. P. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę (...) (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  zasądza od K. P. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 3400 (trzy tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.