Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2484/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2015 roku

Sąd Rejonowy dla (...)w W., Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Orzechowska-Sobolewska

Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Przesław

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2015 roku w Warszawie, na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko M. R.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 16.898,90 zł (szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za okres od 19 lutego 2014 roku do 16 października 2015 roku, to jest łącznie kwotę 19.850,42 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze);

2.  rozkłada kwotę zasądzoną w punkcie 1. wyroku na dwadzieścia cztery raty, przy czym pierwsza rata wynosi 875,42 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dwa grosze), a każda z pozostałych dwudziestu trzech rat wynosi po 825 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych), płatnych do dziesiątego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego wyroku wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

3.  nie obciąża pozwanej obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda.