Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1674/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Izabela Wawrzynkiewicz

Sędziowie: S.O. Katarzyna Kamińska – Krawczyk

S.R. Artur Wewióra

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) SA w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 czerwca 2016 roku

sygn. akt III C 489/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od pozwanego (...) Towarzystwu (...) SA w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.