Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 625/16/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2016r.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski

Protokolant Anna Miosga

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2016r. w K.

sprawy z powództwa A. Ś.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą
w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.217,00 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.