Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1961/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Jagura

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa L. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 30 września 2016 r. wydanego w sprawie III C 198/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz L. D. kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.