Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 325/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko K. M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 22 grudnia 2016 r. wydanego w sprawie I C 1214/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od K. (...) na rzecz (...) kwotę 1.117,89 zł (tysiąc sto siedemnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.