Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 370/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR (del.) Monika Kawecka - Stępień

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa I. B. i Z. B.

przeciwko I. G. i M. B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego I. G.

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 7 grudnia 2016 roku, sygn. akt I C 335/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. oddala powództwo;

2. zasądza od I. B. i Z. B. solidarnie na rzecz I. G. kwotę (...) (dwa tysiące czterysta siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów procesu”;

II. zasądza od I. B. i Z. B. solidarnie na rzecz I. G. kwotę 2800 (dwa tysiące osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.