Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 870/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Bielczyk

Protokolant: sekr. sąd. Sylwia Nowakowska-Birke

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S. i J. S.

przeciwko P. L.

o zapłatę kwoty 750.00 zł

1.  oddala powództwo;

2.  nie obciąża K. S. i J. S. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszy Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi adw. M. S. kwotę 9.341,02 zł (dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 2/100) tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej powodom z urzędu.