Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 688/17
KIO 708/17
POSTANOWIENIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Kisiel

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 20 kwietnia 2017 r.
odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez wykonawcę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach
(Sygn. akt KIO 688/17),
B. w dniu 10 kwietnia 2017 r. przez wykonawcę Ferrit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Pszczynie (Sygn. akt KIO 708/17),

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Jastrzębska Spółkę Węglową S.A.
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,

przy udziale:
A. wykonawcy SMT Scharf Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w
sprawach o sygn. akt KIO 688/17 oraz KIO 708/17;
B. wykonawcy Ferrit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawie o
sygn. akt KIO 688/17

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców: FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (Sygn. akt KIO 688/17) oraz
Ferrit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (Sygn. akt KIO 708/17) łącznej kwoty
27 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych zero groszy), w częściach

równych dla każdego wykonawcy 13 500 zł 00 groszy (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisów.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach.Przewodniczący: ……………………..…

Sygn. akt: KIO 688/17
KIO 708/17

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Jastrzębska Spółkę Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na
podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest najem 6
sztuk spalinowych ciągników podwieszonych o sile ciągu minimum 80 kN dla JSW S.A. KWK
„Budryk”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. wykonawca FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach
(Sygn. akt KIO 688/17) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Natomiast
w dniu w dniu 10 kwietnia 2017 r. wykonawca Ferrit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie
(Sygn. akt KIO 708/17) również wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


Do postępowania odwoławczego przystąpili:

− wykonawca SMT Scharf Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach, zgłaszający
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w
sprawach o sygn. akt KIO 688/17 oraz KIO 708/17;
− wykonawcy Ferrit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, zgłaszający przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawie o sygn. akt KIO
688/17.


W dniu 19 kwietnia 2017 r. do Izby wpłynęło pismo wykonawcy FAMUR S.A. z
siedzibą w Katowicach (Sygn. akt KIO 688/17), zawierające oświadczenie o cofnięciu
odwołania. W tej samej dacie do Izby wpłynęło również pismo ze strony wykonawcy Ferrit
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (Sygn. akt KIO 708/17), zawierające oświadczenie
o cofnięciu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie
zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka
w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp,
postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło
przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie
posiada przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie
art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia
postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 13.500,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.
Przewodniczący: ……………………..……