Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 1353/17

POSTANOWIENIE
z dnia 19 lipca 2017 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 19 lipca 2017 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 03 lipca
2017 r. przez Wykonawcę DiaHem AG Diagnostic Products (ul. Schlosserstrasse 4, CH-
8180 Bülach, Szwajcaria) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława Popowskiego
(ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn)

postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Wykonawcy
DiaHem AG Diagnostic Products (ul. Schlosserstrasse 4, CH-8180 Bülach,
Szwajcaria) kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej
uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Olsztynie.
Przewodniczący:

………………………………

Sygn. akt: KIO 1353/17
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława
Popowskiego prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą
„różne odczynniki laboratoryjne ogólno - diagnostyczne i mikrobiologiczne wraz z dzierżawą
analizatorów”
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 12 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod nr 2017/S 072-126660-2017.

03 lipca 2017 r. Odwołujący DiaHem AG Diagnostic Products wniósł odwołanie (w zakresie
zadania nr 3) od czynności Zamawiającego dotyczących doprowadzenia do uzupełnienia
treści oferty Wykonawcy - Grifols Polska Sp. z o.o. i tym samym do jej zmiany po terminie
składania ofert, co stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 1 PZP; zaniechania
odrzucenia oferty Grifols Polska sp. z o.o., której treść nie odpowiada treści SIWZ, co
stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP; dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Grifols Polska sp. z o.o. z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 91 ust. 1 PZP; zaniechania
dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego, co stanowi obrazę art. 91
ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 PZP.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uwzględnienia odwołania oraz
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 3;
odrzucenia oferty Grifols Polska sp. z o.o. oraz dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 3.

18 lipca 2017 roku (w formie faksu, potwierdzonej pisemnie w dniu 19 lipca 2017 roku)
Zamawiający przed otwarciem posiedzenia i rozprawy przesłał pismo, w którym oświadczył,
że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.
Izba ustaliła, że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego wpłynęło
zgłoszenie przystąpienia Wykonawcy Grifols Polska sp. z o.o. złożone w formie
korespondencji e-mail.
Stosownie do art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zdanie drugie, zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie. Powyżej cytowany przepis jednoznacznie rozstrzyga, w jakiej
formie należy złożyć zgłoszenie przystąpienia. Brak jest dopuszczenia możliwości złożenia

przystąpienia w formie korespondencji e-mail. W związku z powyższym, przystąpienie
złożone przez Wykonawcę Grifols Polska sp. z o.o. w formie korespondencji e-mail Izba
uznała za bezskuteczne.
Izba ustaliła, że żaden wykonawca nie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego.
W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Izba wskazuje, że powyższy
przepis zobowiązuje Zamawiającego do wykonania, powtórzenia lub unieważnienia
czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Wobec faktu, że uwzględnienie zarzutów nastąpiło przed otwarciem posiedzenia i rozprawy,
o kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………