Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 497/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Renata Jagura

Sędzia SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

Sędzia SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko W. C.

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 23 marca 2016 roku

sygn. akt II C 897/12

uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do pozwanego W. C., znosi postępowanie od dnia 23 marca 2016 roku i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydziałowi Cywilnemu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu za drugą instancję.