Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2404/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca SSO Iwona Matyjas

Protokolant sekretarz sądowy Romualda Waliszewska

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku W. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy

na skutek odwołania W. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 30 lipca 2015 roku znak (...)

oddala odwołanie.