Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 499/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jolanta Jachowicz (spr.)

Sędziowie: SO Beata Matysik

SO Tomasz Bajer

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w T.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 15 lutego 2017 roku, sygn. akt V GC 1546/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„ 1. oddala powództwo;

2. zasądza od powódki (...) spółki akcyjnej w T. na rzecz pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3. nakazuje ściągnąć od powódki (...) spółki akcyjnej w T. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 905,35 zł (dziewięćset pięć złotych 35/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.”

II.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w T. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. kwotę 5.584,00 zł (pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) tytułem zwrotu kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

Jolanta Jachowicz Tomasz Bajer Beata Matysik