Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1647/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Izabela Wawrzynkiewicz

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. N.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę i ustalenie

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 19 czerwca 2017 roku, sygn. akt II C 144/14

1.  oddala apelację;

2.  odstępuje od obciążenia powódki kosztami postępowania apelacyjnego.