Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 112/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Szymański

Protokolant: Jacek Mostowski

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zap łatę

oddala powództwo.

S. P. ł S.