Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1193/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2018 roku

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ODWOŁAWCZY

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Mariola Szczepańska

Sędziowie: S.O. Krzysztof Wójcik (spr.), S.O. Tomasz Bajer

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa: A. K.

przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017r., sygn. akt XIII GC 1663/16

1.  oddala apelację,

2.  zasadza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. K. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Krzysztof Wójcik Mariola Szczepańska Tomasz Bajer