Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 396/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:SSO Agnieszka Woźniak

Sędziowie: SO Natalia Pawłowska – Grzelczak

SO Agnieszka Kądziołka (spr.)

Protokolant: Paulina Rynkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 roku, sygnatura akt XI GC 727/16

1.  zmienia zaskarżony wyrok:

- w punkcie I. w ten sposób że: zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 3847,11 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych jedenaście groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 19 lipca 2015 r., oddalając powództwo w powstałym zakresie;

- w punkcie III., IV., V. w ten sposób że: rozstrzyga o kosztach z zastosowaniem zasady odpowiedzialności na wynik postępowania i pozostawia szczegółowe wyliczenie kosztów procesu, w tym kosztów Skarbu Państwa, referendarzowi sądowemu w Sądzie pierwszej instancji, przy założeniu, że powódka wygrała sprawę w 21%;

2.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2406 zł (dwa tysiące czterysta sześć złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Natalia Pawłowska – Grzelczak SSO Agnieszka Woźniak SO Agnieszka Kądziołka