Pełny tekst orzeczenia

sygn. III RC 303 / 16

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 24 listopada 2017 r

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Marcin Kwaśniewski

Sędziowie ---------------------------

Ławnicy ---------------------------

Protokolant : Monika Polańska

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa mał. L. B. reprezentowanej przez matkę A. F.

przeciwko K. B.

o alimenty

1.  zasądza alimenty należne od pozwanego K. B. na rzecz mał. powódki L. B. i tak: za okres od dnia 5 lipca 2016 do dnia 31 sierpnia 2017 r w kwocie po 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt zł 00/100) miesięcznie, a poczynając od dnia 1 września 2017 r w kwocie po 850,00 ( osiemset pięćdziesiąt zł 00/100) miesięcznie płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rąk matki małoletniej A. F. wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie

3.  nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności

4.  znosi wzajemnie koszty postępowania pomiędzy stronami

5.  nakazuje pobranie od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Kaliszu kwoty 450,00 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w części uwzględniającej powództwo; nie obciąża powódki tymi kosztami w pozostałym zakresie