Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2106/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Szymański

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. G.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zap łatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od M. G. 947 zł (dziewięćset czterdzieści siedem złotych) tytułem kosztów procesu.

S. P. ł S.