Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1971/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Tomasz Kotkowski

Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej we W.

przeciwko M. J.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 4 października 2017 r. wydanego w sprawie II C 1435/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. oddala powództwo;

2. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej we W. na rzecz M. J. kwotę 2.952,00 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z urzędu.”;

II.  zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej we W. na rzecz M. J. kwotę 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

III.  nakazuje ściągnąć od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej we W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi kwotę 460,00 zł (czterysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu opłaty od apelacji nieuiszczonej przez pozwanego zwolnionego od kosztów sądowych.