Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 647/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 czerwca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR Anna Dhahir-Swaidan

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. B.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w L.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 lutego 2018 roku sygnatura akt I C 804/16

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.