Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 710/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 czerwca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Jacek Kępa

Sędziowie:

SO Wojciech Borten

SR Kinga Grzegorczyk

Protokolant:

st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2018 roku w Łodzi

sprawy z powództwa U. A.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 roku

sygn. akt I C 403/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„ 1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz U. A. kwotę 300 (trzysta) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty,

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3. zasądza od U. A. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę (...),32 (tysiąc czterysta osiemdziesiąt dziewięć 32/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

4. nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych:

a) od U. A. kwotę 199,81 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć 81/100) złotych,

b) od (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 15,04 (piętnaście 04/100) złotych.”,

II. zasądza od U. A. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 651 (sześćset pięćdziesiąt jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.