Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2662/17

POSTANOWIENIE
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:


Przewodniczący: Ewa Kisiel

po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15
grudnia 2017 r. przez wykonawcę Dahliamatic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w
postępowaniu prowadzonym przez Jednostki Administracji Państwowej:

1 Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu,
2 Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w
Warszawie,
3 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie,
4 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu,
5 Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie,
6 Główny Inspektorat Farmaceutyczny z siedzibą w Warszawie,
7 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie,
8 Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie,
9 Główny Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Warszawie,
10 Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie,
11 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Warszawie,
12 Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie,
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu z siedzibą w Warszawie,
14 Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku,
15 Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie,
16 Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie,
17 Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie,
18 Krajową Informację Skarbową w Bielsku- Białej z siedzibą w Bielsku Białej,
19 Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Bydgoszczy,
20 Lubelski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Lublinie,

21 Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
22 Łódzki Urząd Wojewódzki z siedzibą w Łodzi,
23 Małopolski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Krakowie,
24 Ministerstwo Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie,
25 Ministerstwo Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie,
26 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie,
27 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie,
28 Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie,
29 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie,
30 Ministerstwo Rozwoju z siedzibą w Warszawie,
31 Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie,
32 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie,
33 Ministerstwo Środowiska z siedzibą w Warszawie,
34 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu z siedzibą w Opolu,
35 Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie,
36 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie,
37 Państwową Agencję Atomistyki z siedzibą w Warszawie,
38 Podkarpacki Urząd Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie,
39 Podlaski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Białymstoku,
40 Pomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku,
41 Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie,
42 Prokuraturę Okręgową w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu,
43 Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu,
44 Rządowe Centrum Legislacji z siedzibą w Warszawie,
45 Śląski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Katowicach,
46 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Kielcach,
47 Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie,
48 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie,
49 Urząd Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie,
50 Urząd Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie,
51 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie,
52 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie,
53 Urząd Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie,
54 Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie,
55 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Olsztynie,
56 Wielkopolski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Poznaniu,
57 Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu siedzibą w Poznaniu,

58 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach z siedzibą w Katowicach,
59 Wyższy Urząd Górniczy z siedzibą w Katowicach,

w imieniu i na rzecz których działa: Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą
w Warszawie


postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Dahliamatic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący: ……………………..…

Sygn. akt: KIO 2662/17

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Jednostki Administracji Państwowej w imieniu i na rzecz których
działa: Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie - prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” pn. „Usługa dostępu do platformy zakupowej dla Jednostek
Administracji Państwowej numer referencyjny: 2017/36”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 15 grudnia 2017 r. wykonawca Dahliamatic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Odwołujący”) - wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 29 grudnia 2017 r. do Izby wpłynęło pismo Odwołującego, zawierające
oświadczenie o wycofaniu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie
zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka
w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp,
postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło
przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie
posiada przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Ponieważ Odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na
podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego
rozporządzenia postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13.500,00 zł, stanowiącej 90% kwoty uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.
……………………..……