Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 218/18

POSTANOWIENIE
z dnia 19 lutego 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:


Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek
Emilia Garbala
Magdalena Grabarczyk

Protokolant: Edyta Paziewska


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 19 lutego 2018 r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2018 r. przez
wykonawcę Atende S.A., ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa, w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

przy udziale:
1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia IND M. A., Os.
Rosochy 33/25, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz Advatech Sp. z o.o., ul.
Klecińska 123, 54-413 Wrocław, zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,
2. wykonawcy Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410
Zielona Góra, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego,

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Atende S.A., ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa, kwoty 13 500,00 zł (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ……..…....………

…………………..

…………………..

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa (dalej
„zamawiający”) w trybie przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny macierzy
hybrydowych klasy enterprise na potrzeby systemów aplikacyjnych ARiMR, wykonawca
Atende S.A., ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie,
w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, poprzez wykluczenie odwołującego
z postępowania, mimo iż nie zostały spełnione przesłanki wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, bowiem zamawiający nie wykazał, aby odwołujący
przekazał zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd, jak również nie
wykazał, że były to informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty odwołującego ze względu
na okoliczność, że jej treść jest niezgodna z ustawą Pzp z uwagi na fakt niepodania
przez odwołującego zakresu powierzenia podwykonawcom wykonania określonych
części zamówienia, podczas gdy odwołujący nie zamierza realizować jakiejkolwiek
części zamówienia przy pomocy podwykonawców, a zamawiający nie wymagał, aby
określona część zamówienia była realizowana osobiście przez wykonawcę;
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty odwołującego jako
nieodpowiadającej treści siwz ze względu na:
a. zmianę warunków realizacji poprzez uczestnictwo przy certyfikacji/warsztatach
podmiotu innego niż wykonawca, tj. producenta w charakterze podwykonawcy,
podczas gdy zarówno warsztaty jak i certyfikacja udzielana przez producenta sprzętu
nie ma charakteru podwykonawstwa, ponieważ stanowią integralną część
rozwiązania zaoferowanego przez producenta sprzętu;
b. fakt, że opłata wstępna nie stanowi 45% wartości Sprzętu IT tylko 45% całkowitej
ceny oferty, podczas gdy zamawiający nie określił w treści siwz sposobu rozumienia
pojęcia wartości Sprzętu IT, a zatem pozostawił oferentom dowolność w obliczaniu
wartości Sprzętu IT;
4. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na manipulacji poszczególnymi składnikami (pozycjami) ceny,
podczas gdy sposób ukształtowania składników ceny całkowitej przez wykonawcę nie

miał żadnego wpływu na konkurencyjność ofert składanych przez wykonawców, jak
również na krąg wykonawców zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu;
5. art. 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania odwołującego
do złożenia wyjaśnień, w jaki sposób odwołujący obliczył wysokość opłaty wstępnej
oraz dokonania poprawy ewentualnej innej omyłki polegającej na niezgodności oferty
z siwz, pomimo iż zamawiający miał wątpliwości co do metody obliczenia opłaty
wstępnej przez odwołującego, a ewentualna rozbieżność pomiędzy metodą przyjęta
przez zamawiającego i odwołującego nadawała się do usunięcia i nie powodowała
istotnych zmian w treści oferty odwołującego;
6. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, jak również zasady
przejrzystości i proporcjonalności, a także wybór najkorzystniejszej oferty niezgodnie
z przepisami ustawy Pzp.
W związku z tym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1. unieważnienia wyboru oferty Galaxy jako najkorzystniejszej;
2. unieważnienia czynności wykluczenia odwołującego z postępowania
i odrzucenia oferty odwołującego;
3. dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert;
4. dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.

W dniu 19 lutego 2018 r., przed otwarciem wyznaczonej na ten sam dzień rozprawy,
odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Biorąc pod uwagę, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.
Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.) skład orzekający Izby
postanowił zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: ……..…....…………

……………………..

……………………..