Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 235/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Górnik (spr.)

Sędziowie: SO Natalia Pawłowska-Grzelczak

SR del. Monika Rzepiejewska

Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Furga

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa W. K.

przeciwko T. B.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2017 roku, sygnatura akt X GC 1055/17

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.800 zł (jednego tysiąca ośmiuset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO (...)SSO (...)SSR del. (...)