Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX C 163/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 23 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Ludmiła Jamińska - Białas

Protokolant: Joanna Górska     

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. S.

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda M. S. na rzecz pozwanego Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.817 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.