Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1036/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR (del.) Katarzyna Balcerczyk

Protokolant: stażysta Piotr Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2018 roku w Łodzi

sprawy z powództwa B. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi z dnia 20 listopada 2017 roku sygn. akt XVIII C 526/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. D. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.