Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1076/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie : SO Jacek Kępa, SR Joanna Szczygielska

Protokolant : st. sek. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 12 września 2018 r.

w Łodzi

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko (...) Bankowi (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

sygn. akt I C 1101/15

oddala apelację.