Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1034/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie : SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

SO Radosław Olewczyński (ref.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Fundacji (...) o Należne” w A.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2018 r. wydanego w sprawie I C 489/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Fundacji (...) o Należne” w A. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.