Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1559/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący SSO Barbara Kempa

Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Kołacz

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy M. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wysokość zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek

na skutek odwołania M. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 24 maja 2018 roku znak (...) 2018-03-26

1.oddala odwołanie;

2.zasądza od M. J. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

.