Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 417/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSO Marek Kruszewski

Protokolant: Klaudia Garncarek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 roku, w Ł.

sprawy z powództwa W. Z. i K. Z.

przeciwko I. Z.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

1/ oddala powództwo;

2/ zasądza od W. Z. i K. Z. solidarnie na rzecz I. Z. 1’017,00 zł (jeden tysiąc siedemnaście złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

3/ nie obciąża stron nieopłaconymi kosztami sądowymi.